● VISION & MÅL

AXIS' vision

Med udgangspunkt i den omfattende erfaring, som AXIS har oparbejdet siden sin grundlæggelse i 1995 inden for udviklingsproblematikker relateret til uddannelse, arbejder AXIS med en vision om et globalt samfund, hvor alle mennesker har lige rettigheder til, i og igennem uddannelse. Vi tilstræber et samfund, hvor alle mennesker er aktive medborgere med lige mulighed for at deltage i demokratiske, sociale, økonomiske og kulturelle beslutningsprocesser.

AXIS arbejder rettighedsbaseret. Det betyder, at vores arbejde forholder sig til opfyldelsen af de gældende internationale konventioner og nationalt vedtagne love. Den rettighedsbaserede tilgang udgør således også et udgangspunkt for vores partnerskaber, eftersom vi altid, gennem kapacitetsopbygning og inkludering af vores partnere og målgrupper, søger at styrke deres arbejde for at få opfyldt gældende rettigheder og udvikle nye progressive rettigheder.

Målsætning

AXIS' mål er via uddannelse at mobilisere udsatte og marginaliserede kvinder, mænd, børn, unge og oprindelige folk til at kræve deres rettigheder, tilkæmpe sig rettigheder og forandre institutioner i samfundet gennem fortalervirksomhed:

Rettigheder til uddannelse: AXIS arbejder med temaet uddannelse som en rettighed. Uddannelse er statslige og lokale myndigheders ansvar, og AXIS arbejder for at disse myndigheder sikrer alle god uddannelse. Med en relevant uddannelse af høj kvalitet er der større sandsynlighed for at verdens fattige og marginaliserede kan tilegne sig viden, deltage i demokratiske processer og tilegne sig kompetencer, der kan forbedre deres levevilkår og styrke deres muligheder for at bryde ud af fattigdom. Der er en særlig stor effekt ved piger og kvinders lige adgang til og gennemførelse af uddannelse, idet der er en væsentlig sammenhæng mellem deres uddannelsesniveau og fx børnedødelighed, sygdom og indtægt. Derfor er piger og kvinder et gennemgående fokusområde i AXIS’ arbejde.

Rettigheder i uddannelse: Retten til uddannelse omfatter også retten til medbestemmelse og indflydelse på uddannelsens udformning, indhold og undervisningsmetoder. Den bedste undervisning er den, der tager højde for deltagernes kultur, sprog og viden i den givne kontekst. En vigtig del af AXIS’ arbejde består derfor i at udvikle pædagogiske metoder og redskaber, der er kulturelt og sprogligt sensitive med henblik på at sikre en mere inkluderende og dermed også mere effektiv undervisning.

Rettigheder igennem uddannelse: Uddannelse er en rettighed, der åbner for opfyldelse af andre rettigheder. Hvis marginaliserede folk har fået en god uddannelse, vil de vide mere om de rettigheder og pligter de har, de vil have en stemme og være i stand til at organisere sig, hvilket står centralt i AXIS’ arbejde. På den måde kan disse folk og grupper tale deres egen sag, deltage i demokratiske processer, kæmpe for deres rettigheder og således bidrage til en mere retfærdig fordeling af samfundets ressourcer.